ทนายคดีเช่าซื้อ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

ทนายคดีเช่าซื้อ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับทนายคดีเช่าซื้อ

กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ

เช่าซื้อคืออะไร เช่าซื้อตัวบทกฎหมายที่เขียนไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เขียนไว้มาตรา 572 ว่า “อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออก ให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น สิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว”

นอกจากจะมีคำจำกัดความของคำว่าเช่าซื้อแล้ว กฎหมายยังบัญญัติไว้อีกหลายบทหลายมาตรา ดังนี้